[[ประชาสัมพันธ์]] สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 กรอบการวิจัย ประกอบด้วย
1. กรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
2. กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.arda.or.th/datas/file/000164covid.pdf และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านเว็บไซต์ http://epms.arda.or.th/ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งเอกสารฉบับจริง ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 

In this article