23 0
23 0

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง การบริการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฟรี!!!
หัวข้อเรื่อง การบริการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
โดยวิทยากร รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2Yt4TVg
ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ก.ค. 62

In this article