วาระ 7 มิถุนายน 2562  – 6 มิถุนายน 2566

คณบดี

รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร
คณบดี

รองคณบดี

รศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.รัตมณี นันทสาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ. ดร. ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์
ที่ปรึกษางานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

มยุรี  ยงกำลัง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ