วาระ 7 มิถุนายน 2562  – 6 มิถุนายน 2566

คณบดี

รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร
คณบดี

รองคณบดี

ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.ดร.รัตมณี นันทสาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน
ผู้ช่วย พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายทองปาน  สุนทรารักษ์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ