เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทีมผู้บริหารจาก Faculty of Engineering, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Indonesia นำโดย Assoc.Prof.Dr.Jazaul Ikhsan Dean of Faculty of Engineering, UMY ได้มาเยี่ยมชมและเข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  รศ.ดร.เฉลิมชัย พาวัฒนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รศ.ดร.สุรสิทธ์ ปิยะศิลป์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ดร.สุรพล  ผดุงทน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทาง UMY ได้มีความประสงค์เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการจัดทำหลักสูตรร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร การดำเนินการสหกิจศึกษา การฝึกงาน และความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ได้เคยมีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 3 คน จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสหกิจศึกษา ณ UMY เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (มค. – พค. 62) แล้ว และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้จะมีความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆต่อไปอีกด้วย

บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง/ข่าว

In this article