111
111

จากแนวคิดเติบโตไปด้วยกัน สร้างสรรค์งานเป็นทีม และสร้างชาติเข้มแข็งไปด้วยกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดประชุมเตรียมงานเตรียมความพร้อมใน “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ด้านวิชาการ และธุรกิจ  จากไทย สู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV  ณ สปป.ลาว  และ ประเทศเมียนม่า  ครั้งที่ 1 “ เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2561  เวลา  09.00-11.30 น.  ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีการเริ่มโดย  ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า  “ ประเทศไทย มีศักยภาพ  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีองค์ความรู้ที่โดดเด่น  ในหลากหลายสหสาขาวิชาชีพ  มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง  สามารถถ่ายทอดแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้  ดังนั้น   เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ  และด้านธุรกิจ  อีกทั้งเพื่อสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับนานาชาติ  จึงได้จัดโครงการฯ   นี้ขึ้น”  จากนั้น  ท่านทูตสุรพล  เพชรวรา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี  ในฐานะประธานในพิธี    ได้กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ  การเตรียมตัวสำหรับการทำงานในต่างประเทศ  เพื่อให้ข้อคิดเตือนใจแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ประเทศเพื่อนบ้านฯ

ผศ. ประเสริฐ  วิจิตรนพรัตน์  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เผยว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้คัดเลือกผลงานดีเด่นทั้งสิ้น  5  หัวข้อ  เพื่อไปสร้างเครือข่ายวิชาการ และธุรกิจ   อีกทั้งเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่มีประสิทธิภาพสูง  แก่เพื่อนบ้าน  สปป.ลาว  และ ประเทศเมียนม่า “

ตัวแทนทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนทังสิ้น  6  ทีม  รวม  38 คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษา  6  คน  นักศึกษา  32  คน ออกเดินทางจากประเทศไทย ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ประเทศเมียนม่า  ระหว่างวันที่  17-23  มิถุนายน  2561  จำนวน 3 ทีม 3 เทคโนโลยี  ได้แก่  Digital Library  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไปถ่ายทอดที่  Daw Khin Kyi Foundation  ,  Sport  therapy  คณะเทคนิคการแพทย์  ไปถ่ายทอดที่ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง    และ  Hackathon  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดย  รองศาสตราจารย์  วิโรจน์  ทวีปวรเดช  พร้อมทีมนักศึกษา จำนวน 5 คน  ไปถ่ายทอดที่บริษัทด้านไอที      นอกจากนี้  จัดให้มีงานถ่ายทอดเทคโนโลยี  ณ  สปป.ลาว  จำนวน  3  ทีม  ในระหว่างวันที่  20-26  มิถุนายน  2561  โดยนำ 2 เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกเผยแพร่  เรื่อง  การออกแบบ  DESIGN  โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ไปถ่ายทอดที่บ้านจาน  หลวงพระบาง  และเรื่อง  Mobile  Applications Development   คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดย อ.ดร.วาธิส   ลีลาภัทรและกลุ่มนักศึกษา  ไปถ่ายทอดที่  มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  หลวงพระบาง  สปป.ลาว

In this article