เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดสัมมนาบุลลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น  โดยมี ผศ.ดร.คมกฤช  ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานพร้อมเล่าถึง สภาวะปัจจุบัน และอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบรรยาย ในหัวข้อ “ทิศทางและนโยบายการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์”

ในส่วนของภาคบ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัด “โครงการวิศวะมอดินแดง  Healthy and Happy Life 2019” ขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และสร้างความสามัคคีในคณะ  โดยมี ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ “การวิ่งเพื่อสุขภาพ” และ “เทคนิคการเก็บข้อมูลการวิ่ง”  โดยบุคลากรทุกคน จะได้รับแจกเสื้อกีฬาสำหรับวิ่งคนละ 1 ตัว

In this article