เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16 .00 น. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย อ.ดร.ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์ ผศ.ดร.ปาพจน์ เจริญอภิบาล ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมา นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ นายวีระสุนทร เคนกา นายสมชาย แก้วบุญเรือง ร่วมต้อนรับอาจารย์สมหญิง พงศ์พิมล และนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานส่วนขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในการออกแบบและขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย

 

 

 

นส.สุกฤตา มหาหิง/ข่าว
นส.จารุณี นวลบุญมา/รายงาน

In this article