669
669

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “ ค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 14 “ ขึ้นComputer Engineering Summer Camp ( CESCa ) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอีสาน ร่วมเข้าค่ายฝึก จำนวน 45 คน กำหนดฝึก 5 วัน ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์กรชวัล ชายผา เป็นหัวหน้าโครงการฯ และ รศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับในวันแรกและกล่าวปิดโครงการวันสุดท้าย และมีอาจารย์สาขาวิชา  อาทิ ผศ.ดร.ธัชพงศ   กตัญญูกุล , อ.ดร.นวภัค   เอื้ออนันต์  ให้คำปรึกษาและดูแลค่ายฯ
ค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 14 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมในอีสาน จำนวน 45 คน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง   เข้าใจแนวทางออกแบบ พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อีกทั้งมีข้อมูลสำหรับเลือกเรียนในวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ภาณุพงษ์  วันจันทึก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เผยว่า  ปัจจุบัน  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ศึกษา ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ เน็ทเวิร์ค ฯ ศึกษาเป็นภาษาไทย ) 2. หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิตอล (หลักสูตรนานาชาติ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ศึกษาครอบคลุมทั้ง ART – SCIENCE – ENGINEERING ภาพ เสียง วิดิโอ เกมส์ แอนนิเมชั่น การผลิตสื่อ การพัฒนาCONTENT   ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยง CONTENT  เครือข่ายทั่วโลกจึงจำเป็นต้องศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ )
สำหรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เป็นวันปิดค่าย นักศึกษารุ่นพี่ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี ได้โชว์พิเศษแสดงศักยภาพตัวอย่างผลงานดีเด่นของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ให้แก่น้อง ๆ ในค่ายชมดังนี้ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 นำเสนอผลงานเรื่อง Cashier Pocket Edition หรือ แอปพลิเคชั่นคิดเงินฉบับกระเป๋า นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 นำเสนอผลงานเรื่อง Automatic Vehicles Identification หรือ แอปพลิเคชั่นเพื่อระบุทะเบียนรถยนต์แบบอัตฺโนมัติ ใช้สำหรับงานทะเบียนรถยนต์ หรืองานตำรวจจราจร ส่วนนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานเรื่อง E-Book ฉีกได้ ซึ่งงานนี้ติดลิขสิทธิ์ผลงานคว้ารางวัลระดับประเทศ และ รุ่นพี่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง ตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะ ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากค่ายฝึกประสบการณ์ ตลอด 5 วันที่ผ่านมา ประกอบกับการแสดงโชว์ผลงานพิเศษของรุ่นพี่ทั้ง 4 ชั้นปี ได้สร้างความประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ เสมือนพาท่องโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งได้สร้างแรงจูงใจ ให้น้อง ๆ สนใจ สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มากขึ้น

 

นภา  รายงานข่าว-ภาพ

In this article