111
111

เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสมุดประจำคณะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 123 คน จำแนก ระดับปริญญาโท จำนวน 89 คน  ระดับปริญญาเอก จำนวน  25 คน  รับกรณีพิเศษ จำนวน 9 คน

พิธีเริ่มโดย  รศ.ดร.กานดา  สายแก้ว  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และอุตสาหกรรมสัมพันธ์  ในฐานะประธานในพิธี  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษเรื่อง “การเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย”  รวมถึง รายละเอียดของทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น รศ.ดร.ปณิธาน  พีรพัฒนา  และ รศ.ดร.สุธาสินี  เนรมิตตกพงศ์  ชี้แจงเรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชากลาง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง  “ประสบการณ์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”  โดยศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ดร.อำพล  วงษ์ษา และสุดท้ายหน่วยบัณฑิตศึกษา บรรยายเรื่อง “ระเบียบบัณฑิตศึกษาที่ควรทราบ”

จากนั้น เวลา 15.00 น. นักศึกษาได้แยกย้ายไปตามสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด  ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ปริญญาโท 19 คน ปริญญาเอก 3 คน  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 4 คน ปริญญาเอก 1 คน  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ปริญญาโท 9 คน ปริญญาเอก 3 คน  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท 11 คน ปริญญาเอก 3 คน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท 5 คน ปริญญาเอก 5 คน  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปริญญาโท 17 คน ปริญญาเอก 5 คน  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาโท 7 คน ปริญญาเอก 3 คน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 4 คน ปริญญาเอก 2 คน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาโท 6 คน สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติก ปริญญาโท 5 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต 2 คน และรับกรณีพิเศษ จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีสารแสดงความยินดีถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน  ตอนหนึ่งว่า  “ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอต้อนรับเข้าสู่สถาบันที่ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพสูง พร้อมด้วยทักษะ ความรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถ มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างองค์ความรู้โดยการวิจัย สั่งสมประสบการณ์ที่ดีเลิศทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้การทำงานเป็นทีม  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี “

In this article