วิศวฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะ รวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงคารวะต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการให้ อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชา ซึ่งคณะ ได้วางแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังเกตุจากการเลือกใช้เฟือง น๊อต กุญแจ สัญลักษณ์ของช่างวิศวกร เพื่อตกแต่งพานไหว้ครู
พิธีเริ่มโดย รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดี ในฐานะประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น นักศึกษาทุกคนร่วมสวดมนต์บูชาพระรัตรตรัย ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำสรรเสริญบูชาครู อาจารย์ คณะบริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในพิธี จากนั้น ผู้แทนนักศึกษาจาก 2 หลักสูตร 13 สาขาวิชา นำพานเข้ากราบไหว้ครู อาจารย์ ตามลำดับแล้ว รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา แล้วจึงมอบ “รางวัลเรียนดี” “รางวัลนักกิจกรรม” และ”Dean”s Award” แก่นักศึกษา จากนั้น เวลาประมาณ 14.30 น. นักศึกษาได้แยกย้าย เข้าประกอบพิธีไหว้ครูในสาขาวิชาที่สังกัดศึกษา

In this article