427
427

“วิศวฯ ม.ขอนแก่น ประชุมสร้างเครือข่ายวิจัยนานาชาติและยกระดับการศึกษาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว และระบบอัจฉริยะ ครั้งที่ 11 (The 2018 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology: ICESIT2018) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 กำหนด 3 วัน  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมศึกษาพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว Embedded Systems เพื่อให้สถาบันการศึกษาผลิตงานวิจัยได้ทันตามเทคโนโลยีที่รวดเร็วในภาคการผลิตปัจจุบัน โดยเฉพาะไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ทั่วโลก อีกทั้งเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของโลกที่ใช้ระบบสมองกลฝังตัวช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ และระบบต่าง ๆ ของรถยนต์
การจัดประชุมนานาชาตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางวิชาการให้เข้มแข็งระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยในวงกว้างสู่ระดับนานาชาติ โดยจะเป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ผลงานวิจัยและประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยจากนานาประเทศ อีกทั้ง เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านระบบสมองกลฝังตัว และสาขาที่เกี่ยวข้อง https://saki.siit.tu.ac.th/icesit-icictes2018/

บรรยากาศในการประชุม   มีการนำเสนอบทความ 30 บทความ มีผลงานนักศึกษานำเสนอ 5 ชิ้นงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 99 คน มีวิทยากรรับเชิญ 4 ท่าน ได้แก่  Professor Atsushi Takahashi  จากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง  Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ,  Professor Eryk Dutkiewicz   จาก  School of Electrical and Data Engineering  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย  ,   Professor Manfred Glesner  จาก   Faculty of Electrical Engineering and Information Technology ,  Technische Universität Darmstadt   และ   Professor Takashi Obi  จากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง  Tokyo  ประเทศญี่ปุ่น
พิธีการเริ่มงานกล่าวต้อนรับโดย   Asst. Prof. Ratchada Tangwongchai  จาก   Assistant to the President of KKU for Technology Transfer Affairs  จากนั้นกล่าวรายงานโดย    Assoc. Prof. Weerachet Khan-Ngern  จาก  President of Thai Embedded System Association (TESA)  และพิธีกล่าวเปิดงานโดย  Prof. Manabu Okumura  TiTech  จากประเทศญี่ปุ่น

เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) เป็นเทคโนโลยีที่แวดล้อมอยู่รอบตัวเราในลักษณะที่แฝงไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนยานพาหนะสมัยใหม่ที่ใช้ระบบสมองกลฝังตัวช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ ถุงลมนิรภัยและระบบเบรค ดังนั้นระบบสมองกลฝังตัวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจำวัน และจะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค ด้วยความพิเศษของระบบสมองกลฝังตัวที่ช่วยตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี การพัฒนาอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้บนเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวจึงมีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อการเติบโตของผู้บริโภคและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นฐานในการผลิตและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปทั่วโลก อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของโลก ดังนั้นการสนับสนุนและการพัฒนางานวิจัยด้านระบบสมองกลฝังตัวและระบบอัจฉริยะบนอุปกรณ์ต่างๆ นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาโดยอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผลิตงานวิจัยได้ทันตามเทคโนโลยีและความต้องการที่นำไปสู่ภาคการผลิตได้ ดังนั้นการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยด้านระบบสมองกลฝังตัวและอุปกรณ์อัจฉริยะนั้น นับเป็นก้าวแรกที่จะผลักดันให้เกิดผลงานและงานวิจัยดังกล่าวได้
ซึ่งปัจจุบันมีการนำระบบสมองกลฝังตัวมาประยุกต์ใช้ทุกวงการ และมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างกว้างขวาง เช่น ยานยนต์ สมาร์ทโฟน เครื่องมือวัดทางการแพทย์ หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องเล่นเกม เป็นต้น ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ก้าวลํ้ามีคุณภาพมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะก้าวเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังเช่น ระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมของไทย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน เศรษฐกิจ ที่ยั่งยืน และลดการนำเข้า โดยจะต้องใช้เทคโนโลยีแบบไมโครคอนโทรล เลอร์ มิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) การสื่อสารข้อมูลแบบเครือข่ายไร้สาย Zigbee การถ่ายโอนข้อมูลแบบ NFC และการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ในการพัฒนาระบบ

การประชุมนี้มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย  คณาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้แทนจาก   Thai Embedded Systems Association (TESA) , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( in cooperation with Embedded System R&D Group ) , Sirindhorn International Institute of Technology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   (SIIT, TU) , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ,    Dept. of Electrical Engineering มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยี แห่งTokyo ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษา  คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทั้งสิ้น  99  คน

 

นภา   รายงานข่าว/พิพัฒน์พงศ์  ภาพ

In this article