875
875

เมื่ออังคารวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคะแนนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคร้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และเป็นการเพิ่มจำนวนบทความตีพิมพ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร  คณบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับปริญญาเอก
1. นายอำพล วงษ์ษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. นายเกษม เนื้อแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. นายปริญญา ศรีสัตยกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ระดับปริญญาโท
1. นายนฤเบศ หล่อวณิชไพศาล  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 

 

ข่าว/ภาพ ธีรฉัตร

 

In this article
X