429
429

คณะวิศวกรรมศาสตร์   จัด ค่ายยุวชนวิศวกรรม เตรียมน้องนักเรียนเรียนดี  เพื่อรับสิทธิ์สมัครศึกษาต่อ วิศวฯ มข. ปี 2562 รอบที่ 1 Portfolio จำนวน  246 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์   จัด “ค่ายยุวชนวิศวกรรม” ขึ้น   เพื่อรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าค่ายเตรียมความพร้อม เพื่อรับสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio  ปีนี้มีนักเรียนเข้าค่ายจำนวน 246 คน  กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ ตึกเพียรวิจิตร และ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมในค่าย น้องจะได้รู้จัก เรียนรู้และเข้าใจ  9 หลักสูตรปกติ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณาจารย์และรุ่นพี่สาขาวิชามาบรรยาย แนะนำ ให้ความรู้แก่น้องนักเรียนโดยตรง 9 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมโยธา   หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์   นอกจากนี้ มีการบรรยายแนะนำหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร  ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์  Engineering Logistics หลักสูตรวิศวกรรมเคมี Chemical Engineering  หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิตอล Digital Media Engineering หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม  Telecommunication Engineering   จากนั้น จะมีการบรรยาย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้อะไร  และการบรรยาย ความสุขของชีวิตระหว่างเรียน   มีกิจกรรมสันทนาการ  มีการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเชิงวิชาการ  มีกิจกรรม WALK RALLY  น้องพี่วิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   องค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์  แห่งแรกในภาคอีสาน จัดค่ายยุวชนวิศวกรรมนี้ขึ้น หวังพัฒนานักเรียน นักศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำและคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมชุมนุมและสโมสรฯ สร้างแรงจูงใจให้รักในวิชาชีพวิศวกรรมและเลือกเรียนวิศวกรรมในอนาคต  อีกทั้งช่วยฝึกประสบการณ์ทำงานเป็นทีม ให้นักเรียนค่ายสามารถนำความรู้ ประสบการณ์  ไปเผยแพร่แก่นักเรียนในสถานศึกษาตนเองได้

In this article