เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. วิเชียร ปลื้มกมล พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนวิจัย และความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการวิจัย การศึกษา ศักยภาพการเก็บกักน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ำ ทั้งช่วงน้ำหลาก น้ำท่วมและ ช่วง น้ำแล้ง ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการจัดการและบริหารน้ำของภาครัฐ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. จะได้ใช้องค์ความรู้ในการช่วยเหลือ พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้สังคม

In this article