112
112

เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.ลัดดา  ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จำนวน 126 คน  พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง“  แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ”  สถาบันแห่งแรก ที่เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในภาคอีสาน

เวลาประมาณ  13.45 น.  นางสุมนา  เยาวมาตย์  ผู้แทนงานพัฒนาวิชาการฯ  ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ โอกาสและแนวทางสอบเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” จากนั้น ผศ.ดร.จิรเดช พลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  รศ.ดร.อาวุธ  แก้วระวัง และ อ.ดร.ภูริพงศ์  สุทธิโสภาพันธ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  บรรยายให้ความรู้เฉพาะทางและเชิญชวนนักเรียนให้สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

In this article