สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดหนักของเชื่อไวรัสโคโรน่า COVID-19 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้มอบหมายให้หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายทรงวุฒิ หิรัญมาพร เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน และ ผศ.ดร.วิชชา เพื่องจันทร์ เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแอปพลิเคชันการลงเวลาสำหรับบุคลากรนี้ ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เป็นทางเลือกในการลงเวลาเข้า-ออกการทำงาน เพื่อลดการสัมผัสกับเครื่องสแกนนิ้ว ช่วยในการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกหนึ่งทาง และเพิ่มความสะดวกในการลงเวลาเข้า-ออกงานโดยสามารถลงเวลาได้จากทุกพื้นที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าว ธีรฉัตร

In this article