เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00–16.00 น. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม เรื่อง การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าสื่อสารสำหรับงานอาคาร ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและรองศาสตราจารย์จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณศักดิ์ณรงค์  เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  โดยการอบรมครั้งนี้มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกร และผู้ที่สนใจ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพให้รองรับต่อความความต้องการของผู้ประกอบการและของประเทศ และเพื่อเป็นการสะสมหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) ให้กับวิศวกร เพื่อนำมาใช้ประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร หรือใช้กับงานกิจการต่างประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นจำนวนกว่า 130 คน

 

ข่าว-งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

In this article