เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้อง 4101 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง  “ Hands-on & Minds-on Learning approach in engineering education ” โดยวิทยากร  ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เข้ารับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ วิทยาการความก้าวหน้า เทคโนโลยีล่าสุดของวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ส่วนในวันที่  14 กันยายน 2561 จะจัดบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง “ eSports ”  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก  คุณชนิกนันท์ ทิพย์ไพโรจน์ FPSThailand/MiTH  คุณวีรศักดิ์  บุญชู   FPSThailand/MiTH    และ คุณวรวรรต  พงษ์ศิริ innovative extremist/HYPE

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ  นอกเหนือจากคณาจารย์ภายในคณะ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จึงได้จัดบรรยายพิเศษดังกล่าว  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน ให้ความรู้เสริมประสบการณ์ตรงด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมออกปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการในตลาดงาน  ทั้งภาคอุตสาหกรรม ส่วนงานราชการ และงานเอกชนต่าง ๆ

In this article