เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560  ณ  สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น  กรุงเทพฯ   นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1” และรางวัล Top score in data computing จากการแข่งขันการประชันทักษะทางด้านสมองกลฝังตัว ประจำปี 2560 (TESA Top Gun Rally 20117)”  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ในนามทีม Seelt2017 จำนวน 10 คน ได้แก่ นายณัฐพล   ถนอมทรัพย์ นางสาวณิชา  วรรณภักดี นายรวีโรจน์  หาญศักดิ์วิธีกุล นายจักรพันธ์   เกี่ยวหนองแก   นายเนวิน   รัตนบุญทา นายสิงห์พรรณเพชร ศรีบุตร นายธนาธิป สุวรรณจันทร์ดี นางสาวชนิภรณ์ ยิ้มแย้ม  นายณัฐพล ตันติบัญชาชัย นายสหรัถ โกสีย์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.ดารณี หอมดี  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ซึ่งในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันฯ นักศึกษาจะได้รับการเพิ่มพูนทั้งความรู้ และ ทักษะในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งตัวนักศึกษาเองและองค์กรต่าง ๆ ที่นักศึกษากลุ่มนี้จะไป ทำงานในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษาแต่ละคนจะมีโอกาสได้แสดงถึงทักษะในการเรียนรู้การพัฒนา การแก้ปัญหา และ การนำเสนอให้กับคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่าง ๆ ทั้ง จากภาครัฐและอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนการสอนทางด้านระบบสมองกลฝังตัวต่อไป  ทั้งนี้ในผลงานของนักศึกษาดังกล่าว ได้สร้างชื่อเสียง และความภูมิใจให้แก่คณะเป็นอย่างยิ่ง

ข่าว: เอกพล อุปชิตกุล

In this article