ฝ่ายบริหาร
งานบริหารและธุรการ link
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยสารบรรณ
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานคลังและพัสดุ
หน่วยการเงินและบัญชี link 
หน่วยพัสดุ link

ฝ่ายวิชาการ
งานบริการศึกษา link ­
หน่วยทะเบียนและประมวลผล
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา
และอุตสาหกรรมสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย
หน่วยวิจัย  link
หน่วยอุตสาหกรรมสัมพันธ์ link
หน่วยวิศวกรรมสาร มข. link
สำนักบัณฑิตศึกษา.
หน่วยหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพ
หน่วยพัฒนาบัณฑิตศึกษา  link

ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ
งานนโยบายและแผน link

หน่วยติดตามและประเมินผล
หน่วยแผนและงบประมาณ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ link  Line@
สำนักประกันคุณภาพ link

sten9

work

garnngen