80 0
80 0

สภาวิศวกรไทย ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education;OBE) หรือ TABEE (Thailand Accreditation Board for Engineering Education) จากสภาวิศวกร ซึ่งมาตรฐานคุณภาพการศึกษานี้ได้ประเมินโดยใช้เกณฑ์ของ The Accreditation Board for Engineering and Technology หรือเรียกว่า ABET ที่มาจากหน่วยงานกำกับมาตรฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับ

รศ.ดร.ปณิธาน  พีรพัฒนา ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดเผยว่า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวด้านวิศวกรรมอุตสาหการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้จากสภาวิศวกร ซึ่งมาตรฐานคุณภาพการศึกษานี้ได้ประเมินโดยใช้เกณฑ์ของ ABET ที่หลักประกันว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มีคณะทำงานที่พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร ตอบโจทย์ความต้องการด้านตลาดงานในและต่างประเทศ และจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากจุดเริ่มต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514   ได้จัดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจัดการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้  หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุและการผลิต และ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีคณาจารย์ทั้งหมด 22 คน  มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก ที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพสูงด้านวิชาชีพ การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่ทันสมัย นับถึงปัจจุบันได้ผลิตวิศวกรอุตสาหการ ออกรับใช้ประเทศชาติแล้ว จำนวน 45 รุ่น หรือประมาณ 2,200 คน  กระจายทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศทั้งในและต่างประเทศ

รศ.ดร.ปณิธาน  กล่าวต่อไปว่า จุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคนิคด้านอุตสาหกรรม ความรู้สำหรับอาชีพวิศวกรอุตสาหการ ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ยื่นขอสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับภาคีวิศวกร  สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ  หรือศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในต่างประเทศ  มีความสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเรียนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรม  กรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรอุตสาหการ  กฎหมายอุตสาหการและพาณิชยการ วิศวกรรมซ่อมบำรุง วิศวกรรมความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม  การวางแผนและควบคุมการผลิต การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม และกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง  เป็นต้น โอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา อาทิ วิศวกรประจำโรงงาน  วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรบริหารการผลิตและเพิ่มผลผลิต วิศวกรออกแบบการจัดวางสายการผลิต  วิศวกรระบบ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรวัสดุวิศวกรรม วิศวกรโลจิสติกส์ วิศวกรประจำบริษัท ที่ปรึกษา เป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้หน่วยงานรัฐและเอกชน เป็นอาจารย์ นักวิชาการ หรือประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ วิศวกรในงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์  อาหาร เครื่องดื่ม  เกษตรอุตสาหกรรม เหล็กและการแปรรูป ฮาร์ดดิสต์ สิ่งทอ อิเลคทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ ในลักษณะงานที่เป็นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การทำงาน และการลดต้นทุนด้านต่างๆ เช่น งานด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวางแผนผังโรงงาน การวางแผนการซ่อมบำรุง วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการขนส่ง  การจัดการคลังสินค้า  การศึกษางาน  การจัดการอุตสาหกรรม  และการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงงานทางด้านวัสดุและการผลิต เป็นต้น

In this article