ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย : รศ. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ วิศวกรรมเครื่องกล