เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่กำลังวิกฤตอย่างนัก และผู้ที่จะต้องเสี่ยงที่สุดคือบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สุด อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้รวมกลุ่มจับมือกับทีมแพทย์ เพื่อระดมสมองประดิษฐ์ ฉากกัน Droplets สำหรับการเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อ Covid-19 (swab test) ซึ่งสามารถประกอบและเปลี่ยนถุงมือได้ มอบให้แก่ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นการลด Droplet จากคนไข้มาติดชุดหรือหน้ากาก เพราะนอกจากจะเสี่ยงที่หมอเองแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่จะติดคนไข้คนถัดไปที่จะตรวจอีกด้วย การประดิษฐ์ ฉากกัน Droplets ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผอ.สำนักวิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสนับสนุนอคริลิค พร้อมทีมงาน Maker space ตัดเลเซอร์ ทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ ผศ. ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี ครูช่างนายมานพ สีใส และนักศึกษากลุ่ม BSFR ร่วมออกแบบและสร้าง

 

 

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
ข้อมูล / edit

ธีรฉัตร อนิวรรตเมธี
ข่าว

In this article