ผลงานอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลในการประกวดมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP Innovation Fair 2019) เพื่อผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยผลงานเรื่อง โปรแกรมตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงโดยใช้กล้องวงจรปิด เจ้าของผลงานคือ นายเจษฎา คำผอง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลชนะเลิศ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งมี รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร รศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม และว่าที่ร้อยตรีปิยณัฐ จันโทสุทธิ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ นอกจากนี้ยังมีผลงานของ ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เรื่อง แผ่นวัสดุกันกระสุนที่ผสมรังไหม ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ในงานนี้ด้วย

In this article