โครงการวิศวกรรมเคมีสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว