โปรแกรมฯช่วยตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัณญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุและสูญเสียบนถนนมิตรภาพ : ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี

118 0
118 0