หลักเกณฑ์การสนุบสนุนทุนการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

 

แบบฟอร์มขอรับทุน                             ประกาศ

 

แบบรายงาน

 

 แบบรายงานฉบับสมบูรณ์

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์   โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน  45601   email: sukanyawa@kku.ac.th