หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก

 

  แบบฟอร์มการขอรับสนับสนุน                      ประกาศ

 

แบบรายงาน

 

  แบบรายงานความก้าวหน้า

 

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์   โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน  45601   email: sukanyawa@kku.ac.th