หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงงานวิจัย (Project) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

กำหนดการในการขอทุน

 

 

ประกาศ หลักเกณฑ์ และตัวอย่างต่างๆ สำหรับทุกระดับ
File Description
  ประกาศทุนอุดหนุนตรี โท เอก ประกาศทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงงานวิจัย (Project) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบสำคัญรับเงิน ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบสำคัญรับเงิน
  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ หนังสือจากสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
  แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/การเดินทางในประเทศและต่างประเทศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุน กองทุนวิจัย พค 61 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/การเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
  FAQ รายการค่าใช้สอยที่เบิกได้/เบิกไม่ได้ FAQ รายการค่าใช้สอยที่เบิกได้/เบิกไม่ได้ ตามติที่ประชุมคณะกก.กองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
  คำอธิบายการเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายทุนฯ คำอธิบายการเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายทุนฯ

 

 

 

แบบฟอร์มขอทุน, รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน, รายงานการเงิน
File Description
  แบบฟอร์มขอทุน ป.ตรี แบบฟอร์มขอทุนระดับปริญญาตรี
  แบบฟอร์มรายงานการเงิน ทุนป.ตรี แบบฟอร์มรายงานการเงิน ทุน ป.ตรี
  แบบฟอร์มขอทุนระดับบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มขอทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ระดับบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ระดับบัณฑิตศึกษา
  แบบฟอร์มรายงานการเงิน ทุนระดับบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มรายงานการเงิน ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

แบบฟอร์มเบิกจ่าย สำหรับนักศึกษาทุกระดับ
File Description
  แบบฟอร์มขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเพื่อเดินทาง
แบบฟอร์มขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเพื่อการเดินทาง
แบบฟอร์มขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเพื่อเดินทาง
  แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทาง  แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทาง
แบบฟอร์มขอใช้บริการวิชาการภายในคณะ  แบบฟอร์มขอใช้บริการวิชาการภายในคณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณจตุพร พิทักษ์พลรัตน์   โทร. 043-009-700 ต่อ 50216 หรือ เบอร์ภายใน  50216    email: pjatup@kku.ac.th