หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามระบบควอร์ไทล์

 

 

  แบบฟอร์ม                                           ประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์ โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน 45601 email: sukanyawa@kku.ac.th