• All
  • รับสมัครโครงการพิเศษ ปี 2559

จำนวนที่จะรับเข้าศึกษาโครงการพิเศษ ปี 2559  1. สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน  75  คน  2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวน  60  คน

เอกสารและหลักฐานในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ฉบับจริง)
4. ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกายสำหรับนักเรียน Admissions ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโครงการพิเศษในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เพิ่มเติม) >> คลิกดูรายชื่อ <<
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโครงการพิเศษในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมไฟฟ้า)โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2559  >>คลิกดูรายชื่อ <<
2. ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม >> คลิกดูรายชื่อ <<
3. ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมไฟฟ้า)โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2559   >> คลิกดูรายชื่อ<<
4. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน)  >> Download <<