วิชา และเวลาที่สอบ

1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม เวลาสอบ
1. วิชาความถนัดทางวิศวกรรม 100 09.00 – 11.00  น.
2. ผลคะแนน O – NET
2.1 ภาษาไทย 50 ให้นำผลการสอบ
O – NET มายื่นในวันสมัคร
2.2 สังคมศึกษา 50
2.3 ภาษาอังกฤษ 100
2.4 คณิตศาสตร์ 100
2.5 วิทยาศาสตร์ 100
         รวม 500

 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผลคะแนน O – NET คะแนนเต็ม หมายเหตุ
1. ภาษาอังกฤษ 100 ให้นำผลการสอบ
O – NET มายื่นในวันสมัคร
2. คณิตศาสตร์ 100
3. วิทยาศาสตร์ 100
         รวม 300

 

 

  รายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่สอบ  (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

                   สอบวิชาความถนัดทางวิศวกรรม ประกอบด้วยเนื้อหาคือ ระบบแรง  แรงลัพธ์   สมดุล โมเมนต์ แรงคู่ควบ  ตรีโกณมิติ เมตริกซ์  วัสดุก่อสร้าง