การสมัครด้วยตัวเอง


 

–  ผู้สมัครติดต่อซื้อใบสมัครที่งานบริการศึกษา ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท
–  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารในการสมัคร และค่าสมัคร 500 บาท ที่งานบริการศึกษา ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การสมัครทาง
INTERNET


 

– ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ http://www.en.kku.ac.th/web/admission  โดยผู้สมัครต้องชำระเงิน ค่าใบสมัครและค่าสมัครจำนวน 700 บาท ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามที่อยู่ทาง internet ข้างต้น