1.  คุณสมบัติทั่วไป


1.1.  เป็นผู้มีความประพฤติดี

1.2.  ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย

1.3.  ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา  เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.4  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


2. คุณสมบัติเฉพาะ


2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

2.2  เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็น
ผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า