1. ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง และสมัครเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เช่น สอบได้คะแนนต่ำกว่าที่ได้ระบุเอาไว้ หรือสอบไม่ครบตามรายวิชาที่กำหนด  ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ดังนั้นเมื่อดำเนินการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร


 

2. ใบแสดงคะแนนผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (ฉบับจริงที่พิมพ์ออกจากระบบ)

2.1 สาขาวิศวกรรมโยธา  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

2.2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์


 

3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการฉบับจริงพร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง


 

4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา  หรือสำเนาประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาสุดท้ายอย่างละ 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร (สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม. 6  หรือ ปวช.)


 

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  ถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน 1 ฉบับ  พร้อมทั้งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานประกอบเอกสารไม่ตรงกันให้นำหลักฐานอื่นที่จำเป็นมาแสดงด้วย  เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล  หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส  เป็นต้น


 

6. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 

หลักฐานการเข้าห้องสอบ


1  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

2  ใบเสร็จรับเงินค่าใบสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะได้รับใบเสร็จรับเงิน/สำเนาใบชำระเงิน หลังจากการชำระเงินค่าสมัคร และจะต้องนำติดตัวมาแสดงในวันสอบ หรือสำหรับการติดต่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ หากใบเสร็จรับเงิน/สำเนาใบชำระเงิน สูญหายต้องติดต่องานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโทร 0-4336-2144 โดยด่วน   ผู้เข้าสอบที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และใบเสร็จรับเงิน/หรือสำเนาใบชำระเงินที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ออกทดแทนให้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ