ตารางกำหนดวัน เวลา สถานที่และการสอบคัดเลือกปี 2559


** ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 128/2559

กิจกรรม
ระดับ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
สถานที่
ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทาง Internet  2 พฤษภาคม- 10 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00-15.00 น
 งานบริการการศึกษา ชั้น7 ตึกเพียรวิจิตร
ชำระค่าสมัครทาง Internet ผ่านทางธนาคาร 2 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2559  http://www.en.kku.ac.th/admission/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและห้องสอบ  15 มิถุนายน 2559  ตึกเพียรวิจิตร และ http://www.en.kku.ac.th/
สอบข้อเขียน  18 มิถุนายน 2559  ตึกเพียรวิจิตร
ประกาศผลสอบ ข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  21 มิถุนายน 2559  ตึกเพียรวิจิตร และ http://www.en.kku.ac.th/
สอบสัมภาษณ์  24  มิถุนายน 2559
เวลา 09.00 -12.00 น
 ชั้น 4 ตึกเพียรวิจิตร
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา 30 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00 -12.00 น
 ตึกเพียรวิจิตร และ http://www.en.kku.ac.th/
การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม  ประกาศให้ทราบภายหลัง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ