ระดับปริญญาตรี


มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดาเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และผลิตนักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง เพื่อไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แบ่งประเภทการรับเข้าศึกษา เป็น 5 รอบดังนี้
รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) หรือเป็นการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รอบที่ 2 (แบบโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
รอบที่ 3 (แบบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
รอบที่ 4 (แบบ Admission)
รอบที่ 5 (แบบรับตรงอิสระ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี โดยมีหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

และผู้สนใจเข้าศึกษาเข้าไปที่ http://admissions.kku.ac.th เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติมได้

ระดับบัณฑิตศึกษา


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้า ศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th ตามรายละเอียดในคู่มือการศึกษาของแต่ละในปีการศึกษา ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์คัดเลือกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ทำการ สอบคัดเลือก