ผศ.ดร. คำนึง  วาทโยธา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

เบอร์โทร 084-2040269

e-mail : wcumnu@kku.ac.th