รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
ห้วหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

A2

อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์

รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์

ผศ.ดร.แก้วตา เจตศรีสุภาพ

รศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์

รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต

อ.ดร.ทินกร คำแสน

ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ

ผศ.ดร.วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร

ผศ.ดร.อภิชาติ อาจนาเสียว

รศ.ดร.ชัยภัทร  เครือหงส์

ผศ.ดร.ยุวรัตน์  เงินเย็น

Boy Profile

รศ.ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา

ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ

Trong

ผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์

อ.ดร.อรณัฐ  ชูชื่น