ระดับปริญาตรี


คุณสมบัติ

เป็นผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเป็นผู้กําหนด


การสมัครเข้าศึกษา

โดยวิธีรับตรง และวิธีสมัครผ่าน สำ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

30-6-2559 14-58-00

ระดับบัณฑิตศึกษา


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้า ศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th ตามรายละเอียดในคู่มือการศึกษาของแต่ละในปีการศึกษา ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์คัดเลือกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ทำการ สอบคัดเลือก