27-6-2559 11-53-12

รศ. ดร. กานดา (รุณนะพงศา) สายแก้ว
Carnegie Mellon University, M.S., Ph.D., University of Michigan (Ann Arbor)

คณาจารย์


A2
ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล
วศ.บ., วศ.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A3
อ. ดร. วาธิส ลีลาภัทร
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.S. Case Western Reserve University, D.Eng., Asian Institute of Technology
รุจชัย2
ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.E., Case Western Reserve University


Kornchawal_Chaipah
อ. ดร. กรชวัล ชายผา
B.S.,M.S.,Ph.D. Carnegie Mellon University


วิโรจน์2
รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช
สต.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.S., George Washington


ธัชพงษ์2
ผศ. ดร. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล
วศ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, M.Eng. Asian Institute of Technology, Ph.D. Colorado State University


วสุ2

อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.S., New York University, Ph.D., University of Pittsburgh


นวภัค2
อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.E., Ph.D., Iowa State University
ชัชชัย
ผศ. ดร. ชัชชัย คุณบัว
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.S., University of Pittsburgh, Ph.D., George Mason University
พิเชษฐ 3
รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
วศ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, M.Eng., Asian Institute of Technology


วนิดา แก่นอากาศ

รศ. ดร. วนิดา (เพ็ญสุวรรณ) แก่นอากาศ
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Sc., University of London, Ph.D., University of Hertfordshire


kitt-2011
อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Eng., D.Eng., Asian Institute of Technology


ภาณุพงษ์2
อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Phil., University of Manchester


ดารณี
ผศ. ดร. ดารณี หอมดี
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Sc., Ph.D., University of Manchester


ภัทรวิทย์3
ผศ. ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ
B.S. Cornell University, M.Sc. Asian Institute of Technology, Ph.D. University of Liverpool


วิชชา3
ผศ. ดร. วิชชา เพื่องจันทร์
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Ph.D., University of Regina


จิระเดช-พลสวัสดิ์
อ. ดร. จิระเดช พลสวัสดิ์
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วศ.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชวิศ-ศรีจันทร์
อ. ชวิศ ศรีจันทร์
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,M.Sc. Hamburg University of Technology Nanoelectronic

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน


สุมนา2
นาง สุมนา เยาวมาตย์


ธีระพงษ์3
นาย ธีรพงษ์ บุญพา


สมร2
นางสาวนันทิดา โนนสว่าง


นิระ2
นาย นิระ หมื่นภูเขียว


สมร2
นางสาวสมร กรมรัฐ
เตียนใจ2
นางเตียนใจ แสงอุทัย