mortarboard

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อเต็ม (ภาษาไทย)           :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)           :  วศ.บ.  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)       :  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)        :  B.Eng.  (Computer Engineering)

รูปแบบของหลักสูตรรูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา: รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 140 หน่วยกิต

เอกสารประกอบ