แผนการศึกษาหลักสูตรปี 2555

ปี1
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • 000 101
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3(3-0-6)
 • 000 168
  การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
  3(3-0-6)
 • 190 110
  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
  2(2-0-4)
 • 194 100
  การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม
  1(0-3-1)
 • 198 110
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3(3-0-6)
 • 314 126
  แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1
  3(3-0-6)
 • 315 111
  ฟิสิกส์มูลฐาน 1
  3(3-0-6)
 • 315 181
  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
  1(0-3-2)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  19
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  19

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • 000 102
  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
  3(3-0-6)
 • 000 155
  พันธะทางสังคมของพลเมือง
  3(3-0-6)
 • 195 111
  การสื่อสารด้วยแบบ
  3(2-3-5)
 • 198 130
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  3(3-0-6)
 • 198 131
  ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  1(0-3-0)
 • 314 127
  แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2
  3(3-0-6)
 • 315 112
  ฟิสิกส์มูลฐาน 2
  3(3-0-6)
 • 315 182
  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
  1(0-3-2)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  39

  .

ปี2
 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • 000 145
  ภาวะผู้นำและการจัดการ
  3(3-0-6)
 • 050 109
  ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในวิชาชีพ
  3(3-0-6)
 • 198 213
  แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์
  3(3-0-6)
 • 198 214
  ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์
  1(0-3-1)
 • 198 215
  วงจร สัญญาณ และ ระบบ
  3(3-0-6)
 • 198 220
  การออกแบบเชิงตรรกะดิจทัล
  3(3-0-6)
 • 198 221
  ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล
  1(0-3-1)
 • 314 226
  แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3
  3(3-0-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  78

  .

ปี3
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • 198 300
  ความน่าจะเปน็ประยุกต์และสถติิ
  3(3-0-6)
 • 198 301
  ทฤษฎีการคำนวณ
  3(3-0-6)
 • 198 320
  ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน
  3(3-0-6)
 • 198 321
  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน
  1(0-3-1)
 • 198 330
  ระบบฐานข้อมูล
  3(3-0-6)
 • 198 340
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3(3-0-6)
 • 198 341
  ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  1(0-3-1)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  17
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  95

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • 198 323
  การออกแบบดิจิทัลประยุกต์
  3(3-0-6)
 • 198 324
  ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทลัประยุกต์
  1(0-3-1)
 • 198 331
  ระบบปฏิบัติการ
  3(3-0-6)
 • 198 332
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  3(3-0-6)
 • 198 390
  การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  1(0-3-1)
 • 198 342
  หลักการสื่อสารแบบดิจทิัล
  3(3-0-6)
 • 198 343
  ปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบดิจิทัล
  1(0-3-1)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  18
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  113

  .

 • ภาคฤดูร้อน
 • (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน)
 • 198 399
  การฝึกงาน
  0
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  0
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  113

  .

 • ภาคฤดูร้อน
 • (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)
 • xxx xxx
  วิชาเลือกเสรี
  6
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  119

  .

ปี4
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน)
 • 190 410
  การเตรียมความพร้อมในการทำงานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  1(1-0-2)
 • 198 498
  การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  1(1-0-2)
 • 198 420
  ระบบฝังตัว
  3(3-0-6)
 • 198 430
  วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์
  3(3-0-6)
 • 198 xxx
  วิชาชีพเลือกเรียน
  12
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  133

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)
 • 190 410
  การเตรียมความพร้อมในการทำงานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  1(1-0-2)
 • 198 420
  ระบบฝังตัว
  3(3-0-6)
 • 198 430
  วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์
  3(3-0-6)
 • 198 xxx
  วิชาชีพเลือกเรียน
  15
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  22
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  141

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน)
 • 198 499
  โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2(0-6-3)
 • 198 xxx
  วิชาชีพเลือกเรียน
  6
 • xxx xxx
  วิชาเลือกเสรี
  6
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  14
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  147

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)
 • 198 495
  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  6
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  147

  .

แผนการศึกษาหลักสูตรปี 2560

ปี1
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • 000 101
  ภาษาอังกฤษ 1
  3(3-0-6)
 • 000 175
  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
  3(3-0-6)
 • 150 110
  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
  3(3-0-6)
 • 150 140
  การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม
  1(0-3-2)
 • 158 130
  หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3(2-3-6)
 • 314 126
  แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1
  3(3-0-6)
 • 315 111
  ฟิสิกส์มูลฐาน 1
  3(3-0-6)
 • 315 181
  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
  1(0-3-2)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  20

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • 000 102
  ภาษาอังกฤษ 2
  3(3-0-6)
 • 000 145
  ภาวะผู้นำและการจัดการ
  3(3-0-6)
 • 158 110
  การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น
  3(3-0-6)
 • 158 131
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  3(3-0-6)
 • 158 132
  ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  1(0-3-0)
 • 314 127
  แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2
  3(3-0-6)
 • 315 112
  ฟิสิกส์มูลฐาน 2
  3(3-0-6)
 • 315 182
  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
  1(0-3-2)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  40

  .

ปี2
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • 000 103
  ภาษาอังกฤษ 3
  3(3-0-6)
 • 150 240
  การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
  3(3-0-6)
 • 152 241
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  3(3-0-6)
 • 158 200
  วิยุตคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น
  3(3-0-6)
 • 158 211
  ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  1(0-3-2)
 • 158 230
  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  3(3-0-6)
 • 314 226
  แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3
  3(3-0-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  60

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • 000 104
  ภาษาอังกฤษ 4
  3(3-0-6)
 • 000 156
  พหุวัฒนธรรม
  3(3-0-6)
 • 150 150
  การเขียนแบบวิศวกรรม
  3(2-3-6)
 • 158 212
  วงจร สัญญาณ และ ระบบ
  3(3-0-6)
 • 158 220
  การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล
  3(3-0-6)
 • 158 221
  ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล
  1(0-3-2)
 • 314 232
  สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์
  3(3-0-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  19
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  79

  .

ปี3
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • 158 300
  กระบวนการสโทแคสติกและแบบจำลอง
  3(3-0-6)
 • 158 320
  ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน
  3(3-0-6)
 • 158 321
  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน
  1(0-3-2)
 • 158 322
  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  3(3-0-6)
 • 158 330
  ระบบฐานข้อมูล
  3(3-0-6)
 • 158 340
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3(3-0-6)
 • 158 341
  ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  1(0-3-2)
 • 158 xxx
  วิชาชีพเลือกเรียน
  3
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  99

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • 150 410
  การเตรียมความพร้อมในการทำงานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3(3-0-6)
 • 158 301
  ทฤษฎีการคำนวณ
  3(3-0-6)
 • 158 331
  ระบบปฏิบัติการ
  3(3-0-6)
 • 158 332
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  3(3-0-6)
 • 158 342
  หลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจำลอง
  3(3-0-6)
 • 158 343
  ปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจำลอง
  1(0-3-2)
 • 158 390
  การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  1(0-3-2)
 • 158 xxx
  วิชาชีพเลือกเรียน
  3
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  119

  .

 • ภาคการศึกษาพิเศษ
 • 158 399
  การฝึกงาน
  0
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  0
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  119

  .

ปี4
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ)
 • 158 498
  การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  1(0-3-2)
 • 158 xxx
  วิชาชีพเลือกเรียน
  9
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  10
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  129

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ)
 • 158 495
  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  6
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  125

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ)
 • 158 499
  โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2(0-6-3)
 • 158 xxx
  วิชาชีพเลือกเรียน
  3
 • xxx xxx
  วิชาเลือกเสรี
  6
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  11
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  140

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ)
 • 158 xxx
  วิชาชีพเลือกเรียน
  9
 • xxx xxx
  วิชาเลือกเสรี
  6
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  15
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  140

  .