1025
1025

เมื่อวันที่ 18-23 มกราคม 2559 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย นายกันต์ อึ้งศิริสวัสดิ์ นายจีรเกียรติ ภูบุญอบ นายชัยวัฒน์ วุฒิอุดมพงศ์ นางสาวลลิตา โลกนิยม และนายรวมยศ รัตนมงคล เข้าร่วมการแข่งขัน “การประชันสุดยอดฝีมือทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559” หรือ TESA Topgun Rally 2016 The Best of The Best Embedded System Developers ซึ่งจัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผลการแข่งขัน ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้ารางวัลมาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Top Score in Matlab และ รางวัล Top Score in Presentation โดยมีผศ.ดร.ดารณี หอมดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการประชัน TESA Topgun Rally นี้ เป็นเวทีเพื่อเสริมสร้างนักออกแบบและพัฒนาทางด้าน Embedded Systems ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนยกระดับนักพัฒนาไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับสากล โดยการแข่งขันนี้จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded System Association) ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และภาคเอกชนจากหลากหลายบริษัท ซึ่งในปีนี้ เป็นการจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อการแข่งขันคือ “Smart Classroom”

 

ข้อมูล : ผศ.ดร.ดารณี หอมดี

เรียบเรียง : ผศ.ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น

In this article