นางกรรณิการ์  เรืองศรีวิรัตน์
Ms. Kannikar Ruengsriwirat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 นางไพศรี   วรรณแสงทอง
Mrs. Paisri Wannasanthong
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

นายสิทธิพันธุ์  สายบุญลี
Mr. Sitthipan Saiboonlee
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวกฤษณา  โพธิ์ศรีขาม
Ms. Krissana Phosrikham
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

นางสาวจีรนันท์  จุทอง
Ms. Jeeranant Juthong
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

นางสาวนาตยา  ศิริสาร
Ms. Nattaya Sirisan
เจ้าหน้าที่ทดสอบโครงการบริการวิชาการ

นางสาวสุวรรณา  สีนาเพียง
Ms. Suwanna Srinapieng
คนงาน (แม่บ้าน)

นางนุชจะรินทร์  ตาดี
Mrs. Nutcharin Tadee
คนงาน (แม่บ้าน)

นายสำราญ  ศรีโสภา
Mr. Samran Srisopa
คนงาน (คนสวน)