หลักสูตรปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Engineering (Environmental Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.Eng. (Environmental Engineering)
เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

หลักสูตรปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)   :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)    :  Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)       :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
(ภาษาอังกฤษ)    :  Doctor of Philosophy (Environmental Engineering)
เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด