วิศวฯ จัดแนะแนวศึกษาต่อให้ รร.ภูเวียงวิทยาคม

เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2562  เวลา  10.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 9  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ เมธี  บุญพิเชฐวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกนันท์  สุขกำเนิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ  “ช่องทางสู่วิชาชีพวิศวกรมืออาชีพ วันนี้ ….และอนาคต” แก่นักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จำนวน 97 คน ส่วนในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสนใจ เข้าชมแล็ป กลุ่ม 1 เข้าชมห้องปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ  ส่วนกลุ่มที่ 2 เข้าชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เป็นเสร็จสิ้นภารกิจการแนะนำแนะแนวศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น