ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):          วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):      B.Eng.(Environmental Engineering)
เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด