96
96

เมื่อวันที่  7 มิถุนายน  2561 ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์  Prof.Thomas Hunziger จาก Lucerne School of Engineering and Architecture, Lucerne University of Applied Sciences and Arts ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้าน วิศวกรรมโทรคมนาคม กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ลัดดา ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม   ให้การต้อนรับ  Prof.Thomas เปิดเผยว่า ได้ทราบว่าคณะวิศวฯ มข.ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications Engineering) อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จึงได้มีความสนใจเป็นพิเศษที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการด้านโทรคมนาคม จากการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(Memorandum of Understanding-MOU) และแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย

In this article