ส่วนราชการ     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์       โทร.   12148

ที่ ศธ 0514.4.3/                                           วันที่       ตุลาคม 2561

เรื่อง    ขออนุมัติการแต่งตั้งและขอเสนอรายชื่อ “คณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการทุนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์”

เรียน    คณบดี

 

ด้วยมีศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เพื่อให้การดำเนินงานในการบริหารจัดการทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จึงขออนุมัติแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการทุนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์” โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุน คัดเลือกนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรเพื่อรับทุน ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับศิษย์เก่าในเรื่องของทุนการศึกษา ตามมติที่ประชุมสาขาวิชาฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการทุนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. รองศาสตราจารย์วินิต ชินสุวรรณ                         เป็นประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี วงส์พิเชษฐ                        เป็นกรรมการ
  3. รองศาสตราจารย์สมโภชน์ สุดาจันทร์                     เป็นกรรมการ
  4. นายคำนึง วาทโยธา                                       เป็นกรรมการ
  5. นายกิตติพงษ์ ลาลุน                                       เป็นกรรมการ
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์          เป็นกรรมการ
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยันต์ จันทร์ศิริ                     เป็นกรรมการ
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก ชูศิลป์                          เป็นกรรมการ
  9. นายจักรีพงษ์ คิ้มเจริญศิริ                                  เป็นกรรมการ
  10. รองศาสตราจารย์สมชาย ชวนอุดม                        เป็นกรรมการและเลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

(รองศาสตราจารย์สมชาย  ชวนอุดม)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร